میگ مگ (CO2) MIG-MAG

مشعل جوشکاری PullMig MHP 320i W
میگ مگ (CO2) MIG-MAG

تورچ جوشکاری PullMig MHP 320i W

یکی از سبک ترین تورچ های جوشکاری فشاری در جهان تورچ جوشکاری PullMig از Fronius تنها حدود یک سوم وزن مدل های مشابه دارد. طراحی

ادامه مطلب »
مشعل جوشکاری pullmig mhp 280i g
میگ مگ (CO2) MIG-MAG

تورچ جوشکاری pullmig mhp 280i g

یکی از سبک ترین تورچ های جوشکاری فشاری در جهان تورچ جوشکاری PullMig از Fronius تنها حدود یک سوم وزن مدل های مشابه دارد. طراحی

ادامه مطلب »
مشعل جوشکاری MTW 700i
میگ مگ (CO2) MIG-MAG

تورچ جوشکاری MTW 700i

تورچ های جوشکاری ترانس استیل و TPS/I با آب خنک تورچ های جوشکاری در خانواده محصولات MTW تورچ های جوشکاری دستی MIG/MAG با آب خنک

ادامه مطلب »
مشعل جوشکاری MTW 500i
میگ مگ (CO2) MIG-MAG

تورچ جوشکاری MTW 500i

تورچ های جوشکاری ترانس استیل خنک شونده با آب و TPS/i تورچ های جوشکاری در خانواده محصولات MTW تورچ های جوشکاری دستی MIG/MAG با آب

ادامه مطلب »
مشعل جوشکاری MTW 400i
میگ مگ (CO2) MIG-MAG

تورچ جوشکاری MTW 400i

تورچ های جوشکاری ترانس استیل خنک شونده با آب و TPS/i تورچ های جوشکاری در خانواده محصولات MTW تورچ های جوشکاری دستی MIG/MAG با آب

ادامه مطلب »
مشعل جوشکاری MTW 250i
میگ مگ (CO2) MIG-MAG

تورچ جوشکاری MTW 250i

تورچ های جوشکاری ترانس استیل خنک شونده با آب و TPS/i تورچ های جوشکاری در خانواده محصولات MTW تورچ های جوشکاری دستی MIG/MAG با آب

ادامه مطلب »
مشعل جوشکاری MTG 400i
میگ مگ (CO2) MIG-MAG

تورچ جوشکاری MTG 400i

تورچ های جوشکاری ترانس استیل خنک کننده گاز و TPS/i تورچ های جوشکاری در خانواده محصولات MTG، تورچ های جوشکاری دستی MIG/MAG با گاز خنک‌شونده

ادامه مطلب »
مشعل جوشکاری MTG 320i
میگ مگ (CO2) MIG-MAG

تورچ جوشکاری MTG 320i

  تورچ های جوشکاری ترانس استیل خنک کننده گاز و TPS/i تورچ های جوشکاری در خانواده محصولات MTG، تورچ های جوشکاری دستی MIG/MAG با گاز

ادامه مطلب »
مشعل جوشکاری MTG 250i
میگ مگ (CO2) MIG-MAG

تورچ جوشکاری MTG 250i

تورچ های جوشکاری ترانس استیل خنک کننده گاز و TPS/i تورچ های جوشکاری در خانواده محصولات MTG، تورچ های جوشکاری دستی MIG/MAG با گاز خنک‌شونده

ادامه مطلب »
مشعل جوشکاری MTG 2500 S
میگ مگ (CO2) MIG-MAG

تورچ جوشکاری MTG 2500 S

تورچ های جوشکاری ترانس استیل خنک کننده گاز و TPS/i تورچ های جوشکاری در خانواده محصولات MTG، تورچ های جوشکاری دستی MIG/MAG با گاز خنک‌شونده

ادامه مطلب »